Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Đoàn Hoài Nhi

Năm sinh: 13/10/2003
Khoa: Khoa học Dữ liệu