Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Lê Bảo Châu

Năm sinh: 24/12/2001
Khoa: Công nghệ Sinh học – Phát triển thuốc